Ευκαιρίες Καριέρας

 

Junior Researcher (2 Positions)

Position Description
The appropriate candidate will receive a three-year scholarship funded under EU Marie-Sklodowska Curie SENECA project (http://senecaproject.github.io/), towards the completion of an industrial PhD in the field of software engineering in enterprise cloud application systems.


Main responsibilities
•    Prototype research, development and evaluation
•    Authoring of research publications in international conferences and journals
•    Drafting of project reports and research proposals
•    Presenting research outcomes in project meetings and conferences

Required Qualifications
•    Bachelor and MSc Degree (or equivalent) in Computer Science   
•    Programming skills with higher level programming languages, preferably C++, C#, or Java.
•    Fluent oral and written command of English language
•    Ability to work effectively in a team of multidisciplinary scientists
•    Compliance with geographical constraints: At the time of recruitment, the candidate must not have resided or carried out their main activity (work, studies, etc.) in Greece for more than 12 months in the 3 years immediately prior to the reference date.

Desirable Qualifications
•    Prior experience in research
•    Knowledge of relational databases, SQL, R or other scripting language
•    Familiar with tools Git/Mercurial/SVN/Versioning systems

For more information
Contact: Dr. Stamatia Rizou, This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.Junior Researcher (2 Positions)


Περιγραφή της θέσης
Ο/η κατάλληλος/η υποψήφιος/α θα λάβει μια υποτροφία τριών χρόνων χρηματοδοτούμενη από το ευρωπαϊκό έργο Marie-Sklodowska Curie SENECA (http://senecaproject.github.io/), με στόχο την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής (σε συνεργασία με τα Πανεπιστήμια που συμμετέχουν στο έργο) στην ερευνητική περιοχή «Software engineering in enterprise cloud application systems».


Βασικά Καθήκοντα
•    Έρευνα, ανάπτυξη και αξιολόγηση πρωτοτύπων
•    Συγγραφή ερευνητικών δημοσιεύσεων σε διεθνή συνέδρια και περιοδικά
•    Εκπόνηση αναφορών για το έργο και συμμετοχή σε ερευνητικές προτάσεις
•    Παρουσίαση των αποτελεσμάτων της έρευνας σε συναντήσεις του έργου και συνέδρια

Απαραίτητα Προσόντα
•    Bachelor και MSc πτυχίο (ή ισοδύναμο) στην Επιστήμη των Υπολογιστών
•    Γνώσεις προγραμματισμού με γλώσσες προγραμματισμού υψηλού επίπεδου, κατά προτίμηση C ++, C #, ή Java.
•    Άριστη προφορική και γραπτή γνώση της Αγγλικής γλώσσας
•    Δυνατότητα να εργαστεί αποτελεσματικά σε μια ομάδα επιστημόνων με πολλαπλά ερευνητικά ενδιαφέροντα
•    Ικανοποίηση των γεωγραφικών περιορισμών: Κατά το χρόνο της πρόσληψης, oι υποψήφιοι θα πρέπει να μην έχουν διαμείνει (για δουλειά ή σπουδές) παραπάνω από 12 μήνες συνολικά στην Ελλάδα τα τελευταία 3 χρόνια.

Επιθυμητά Προσόντα
•    Προηγούμενη εμπειρία στον τομέα της έρευνας
•    Γνώση σχεσιακών βάσεων δεδομένων, SQL, R ή άλλης scripting γλώσσας
•    Εξοικείωση με τα εργαλεία Git / Mercurial / SVN / Versioning systems

 

 

 

Copyright © SingularLogic Cyprus